WEBSITE LATEN MAKEN

GDPR: de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

GDPR means the General Data Protection Regulation.

De algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) is een wet van de Europese Unie (EU) die van kracht wordt op 25 mei 2018. Het doel van GDPR is om EU-burgers controle te geven over hun persoonlijke gegevens en om de gegevens beschermings benadering van organisaties over de hele wereld te veranderen.
Beleid inzake gegevensbescherming
Beleid voor gegevensbescherming (we houden nooit uw gegevens informatie bij)
[company247.net] opmerking over deze beleidssjabloon: veel template beleid zijn onhandig lang en gewoon herhalen grote delen van de wetgeving. Dit sjabloon is anders: het is bedoeld om een beknopt en praktisch document dat kan worden gebruikt door trustees van kleine liefdadigheidsinstellingen als de basis voor een werkend beleid voor gegevensbescherming te bieden. Als u twijfelt over uw wettelijke verplichtingen moet u altijd contact op met een advocaat.
Laatst bijgewerkt 24/05/2018
Definities
Liefdadigheid betekent [insert Charity name], een geregistreerde liefdadigheid.
GDPR: de algemene verordening inzake gegevensbescherming.
Verantwoordelijke persoon betekent [insert naam van persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van gegevens binnen de liefdadigheid].
Register van systemen: een register van alle systemen of contexten waarin persoonsgegevens worden verwerkt door de liefdadigheid.
1. beginselen inzake gegevensbescherming
De liefdadigheid is toegewijd aan de verwerking van gegevens in overeenstemming met haar verantwoordelijkheden in het kader van de GDPR.
Artikel 5 van het GDPR bepaalt dat persoonsgegevens:
A. rechtmatig, billijk en op transparante wijze met betrekking tot personen worden verwerkt;
B. verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden wordt niet geacht onverenigbaar te zijn met de aanvankelijke doeleinden;
C. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
D. nauwkeurig en, waar nodig, actueel gehouden; elke redelijke stap moet worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onjuist zijn, met inachtneming van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gerectificeerd;
E. bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; persoonsgegevens kunnen voor langere tijd worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens uitsluitend voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden zullen worden verwerkt, onder voorbehoud van de toepassing van de desbetreffende technische en organisatorische maatregelen die de GDPR nodig heeft om de rechten en vrijheden van personen te waarborgen; En
F. verwerkt op een wijze die de juiste beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of ongeoorloofde verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging door ongeval, met gebruikmaking van passende technische of organisatorische maatregelen. ”
2. algemene bepalingen
A. Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door het goede doel worden verwerkt.
B. De verantwoordelijke persoon neemt de verantwoordelijkheid voor de voortdurende naleving van dit beleid door de liefdadigheid.
C. Dit beleid wordt ten minste jaarlijks herzien.
D. De liefdadigheidsinstelling registreert zich bij het voorlichtingsbureau van de commissaris als organisatie die persoonsgegevens verwerkt.
3. rechtmatige, eerlijke en transparante verwerking
A. Om ervoor te zorgen dat de verwerking van gegevens is rechtmatig, eerlijk en transparant is, zal de liefdadigheid handhaven van een register van systemen.
B. Het register van de systemen wordt ten minste jaarlijks herzien.
C. Particulieren hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en dergelijke verzoeken aan de liefdadigheid zullen tijdig worden behandeld.
4. rechtmatige doeleinden
A. Alle gegevens die door de liefdadigheid worden verwerkt moeten op één van de volgende wettige basissen worden gedaan: toestemming, contract, wettelijke verplichting, essentiële belangen, openbare taak of wettige belangen (Zie de begeleiding van ICO voor meer informatie).
B. De liefdadigheid zal de passende wettige basis in het register van systemen noteren.
C. Wanneer toestemming wordt ingeroepen als een rechtmatige basis voor de verwerking van gegevens, wordt bewijs van opt-in toestemming gehouden met de persoonsgegevens.
D. Wanneer de mededelingen aan individuen worden verzonden die op hun toestemming worden gebaseerd, zou de optie voor het individu om hun toestemming in te trekken duidelijk beschikbaar moeten zijn en de systemen zouden moeten aanwezig zijn om dergelijke herroeping te verzekeren in de systemen van de liefdadigheid nauwkeurig wordt weerspiegeld.
5. gegevens minimalisering
A. De liefdadigheid zorgt ervoor dat persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
B. [overwegingen toevoegen die relevant zijn voor de bijzondere systemen van de liefdadigheid] 6. Nauwkeurigheid
A. De liefdadigheid zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens juist zijn.
B. Waar nodig voor de rechtmatige basis waarop de gegevens worden verwerkt, worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens actueel worden gehouden.
C. [overwegingen toevoegen die relevant zijn voor de bijzondere systemen van de liefdadigheid] 7. Archiveren/verwijderen
A. Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, zal de liefdadigheid een archiveringsbeleid voeren voor elk gebied waarin persoonsgegevens worden verwerkt en dit proces jaarlijks herzien.
B. Het archiveringsbeleid moet nagaan welke gegevens moeten/moeten worden bewaard, hoe lang en waarom.
8. veiligheid
A. De liefdadigheid zal ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen met behulp van moderne software die wordt bijgehouden-up-to-date.
B. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot personeel dat toegang nodig heeft en er moet voldoende zekerheid zijn om ongeoorloofde uitwisseling van informatie te voorkomen.
C. Wanneer de persoonsgegevens worden geschrapt moet dit veilig worden gedaan dusdanig dat de gegevens oninbaar zijn.
D. Er moeten passende back-up-en disaster recovery-oplossingen worden ingevoerd.
9. schending
In geval van een inbreuk op de veiligheid die leidt tot de onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens, zal de liefdadigheid onmiddellijk het risico voor de rechten en vrijheden van de mensen beoordelen en indien passend verslag deze schending van het ICO (meer informatie op de website van ICO).
Einde van het beleid
[company247.net]
Opmerking over deze beleidssjabloon: veel template beleid zijn onhandig lang en gewoon herhalen grote delen van de wetgeving. Dit sjabloon is anders: het is bedoeld om een beknopt en praktisch document dat kan worden gebruikt door trustees van kleine liefdadigheidsinstellingen als de basis voor een werkend beleid voor gegevensbescherming te bieden. Als u twijfelt over uw wettelijke verplichtingen moet u altijd contact op met een advocaat.
Laatst bijgewerkt 24/05/2018
Definities
Liefdadigheid betekent [insert Charity name], een geregistreerde liefdadigheid.
GDPR: de algemene verordening inzake gegevensbescherming.
Verantwoordelijke persoon betekent [insert naam van persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van gegevens binnen de liefdadigheid].
Register van systemen: een register van alle systemen of contexten waarin persoonsgegevens worden verwerkt door de liefdadigheid.
1. beginselen inzake gegevensbescherming
De liefdadigheid is toegewijd aan de verwerking van gegevens in overeenstemming met haar verantwoordelijkheden in het kader van de GDPR.
Artikel 5 van het GDPR bepaalt dat persoonsgegevens:
1. rechtmatig, billijk en op transparante wijze met betrekking tot personen worden verwerkt;
2. verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden wordt niet geacht onverenigbaar te zijn met de aanvankelijke doeleinden;
3. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
4. nauwkeurig en, waar nodig, actueel gehouden; elke redelijke stap moet worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onjuist zijn, met inachtneming van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gerectificeerd;
5. bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; persoonsgegevens kunnen voor langere tijd worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens uitsluitend voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden zullen worden verwerkt, onder voorbehoud van de toepassing van de desbetreffende technische en organisatorische maatregelen die de GDPR nodig heeft om de rechten en vrijheden van personen te waarborgen; En
6. verwerkt op een wijze die de juiste beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of ongeoorloofde verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging door ongeval, met gebruikmaking van passende technische of organisatorische maatregelen.
2. algemene bepalingen
1. dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door de liefdadigheid worden verwerkt.
2. de verantwoordelijke persoon neemt de verantwoordelijkheid voor de voortdurende naleving van dit beleid door de liefdadigheid.
3. dit beleid wordt ten minste jaarlijks herzien.
4. de liefdadigheidsinstelling registreert zich bij het voorlichtingsbureau van de commissaris als organisatie die persoonsgegevens verwerkt.
3. rechtmatige, eerlijke en transparante verwerking
1. om ervoor te zorgen de verwerking van gegevens is rechtmatig, eerlijk en transparant, de liefdadigheid houdt een register van systemen.
2. het register van de systemen wordt ten minste jaarlijks herzien.
3. particulieren hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en alle verzoeken die aan de liefdadigheid worden gedaan, zullen tijdig worden behandeld.
4. rechtmatige doeleinden
1. alle gegevens die door de liefdadigheid worden verwerkt moeten op één van de volgende wettige basissen worden gedaan: toestemming, contract, wettelijke verplichting, essentiële belangen, openbare taak of wettige belangen (Zie de begeleiding van ICO voor meer informatie).
2. de liefdadigheid noteert de juiste rechtmatige basis in het register van systemen.
3. Wanneer toestemming wordt ingeroepen als rechtmatige basis voor de verwerking van gegevens, wordt bewijs van de opt-in toestemming gehouden met de persoonsgegevens.
4. Wanneer de communicatie wordt toegezonden aan particulieren op basis van hun toestemming, de mogelijkheid voor het individu om hun toestemming in te trekken moet duidelijk beschikbaar zijn en systemen moeten worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat deze intrekking is nauwkeurig weerspiegeld in de liefdadigheid van de systemen.
5. gegevens minimalisering
1. de liefdadigheid zorgt ervoor dat persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
2. [Voeg overwegingen toe die relevant zijn voor de bijzondere systemen van de liefdadigheid]
6. nauwkeurigheid
1. de liefdadigheid zal redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens juist zijn.
2. Indien nodig voor de rechtmatige basis waarop de gegevens worden verwerkt, worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens actueel worden gehouden.
3. [Voeg overwegingen toe die relevant zijn voor de bijzondere systemen van de liefdadigheid]
7. archivering/verwijdering
1. om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, zal de liefdadigheid een archiveringsbeleid voor elk gebied waarin persoonsgegevens worden verwerkt en dit proces jaarlijks herzien.
2. het archiveringsbeleid moet nagaan welke gegevens moeten/moeten worden bewaard, hoe lang en waarom.
8. veiligheid
1. de liefdadigheidsinstelling zorgt ervoor dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen met behulp van moderne software die actueel is.
2. de toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot personeel dat toegang nodig heeft en de nodige zekerheid dient te worden ingevoerd om ongeoorloofde uitwisseling van informatie te voorkomen.
3. Wanneer de persoonsgegevens worden geschrapt zou dit veilig moeten worden gedaan dusdanig dat de gegevens oninbaar zijn.
4. er moeten passende back-up-en disaster recovery-oplossingen worden ingevoerd.
9. schending
In geval van een inbreuk op de veiligheid die leidt tot de onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens, zal de liefdadigheid onmiddellijk het risico voor de rechten en vrijheden van de mensen beoordelen en indien passend verslag deze schending van het ICO (meer informatie op de website van ICO).

Einde van het beleid
Beleid inzake gegevensbescherming
[immigrationvisa247.com] opmerking over deze beleidssjabloon: veel template beleid zijn onhandig lang en gewoon herhalen grote delen van de wetgeving. Dit sjabloon is anders: het is bedoeld om een beknopt en praktisch document dat kan worden gebruikt door trustees van kleine liefdadigheidsinstellingen als de basis voor een werkend beleid voor gegevensbescherming te bieden. Als u twijfelt over uw wettelijke verplichtingen moet u altijd contact op met een advocaat.
Laatst bijgewerkt 24/05/2018
Definities
Liefdadigheid betekent [insert Charity name], een geregistreerde liefdadigheid.
GDPR: de algemene verordening inzake gegevensbescherming.
Verantwoordelijke persoon betekent [insert naam van persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van gegevens binnen de liefdadigheid].
Register van systemen: een register van alle systemen of contexten waarin persoonsgegevens worden verwerkt door de liefdadigheid.
1. beginselen inzake gegevensbescherming
De liefdadigheid is toegewijd aan de verwerking van gegevens in overeenstemming met haar verantwoordelijkheden in het kader van de GDPR.
Artikel 5 van het GDPR bepaalt dat persoonsgegevens:
A. rechtmatig, billijk en op transparante wijze met betrekking tot personen worden verwerkt;
B. verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden wordt niet geacht onverenigbaar te zijn met de aanvankelijke doeleinden;
C. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
D. nauwkeurig en, waar nodig, actueel gehouden; elke redelijke stap moet worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onjuist zijn, met inachtneming van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gerectificeerd;
E. bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; persoonsgegevens kunnen voor langere tijd worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens uitsluitend voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden zullen worden verwerkt, onder voorbehoud van de toepassing van de desbetreffende technische en organisatorische maatregelen die de GDPR nodig heeft om de rechten en vrijheden van personen te waarborgen; En
F. verwerkt op een wijze die de juiste beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of ongeoorloofde verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging door ongeval, met gebruikmaking van passende technische of organisatorische maatregelen. ”
2. algemene bepalingen
A. Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door het goede doel worden verwerkt.
B. De verantwoordelijke persoon neemt de verantwoordelijkheid voor de voortdurende naleving van dit beleid door de liefdadigheid.
C. Dit beleid wordt ten minste jaarlijks herzien.
D. De liefdadigheidsinstelling registreert zich bij het voorlichtingsbureau van de commissaris als organisatie die persoonsgegevens verwerkt.
3. rechtmatige, eerlijke en transparante verwerking
A. Om ervoor te zorgen dat de verwerking van gegevens is rechtmatig, eerlijk en transparant is, zal de liefdadigheid handhaven van een register van systemen.
B. Het register van de systemen wordt ten minste jaarlijks herzien.
C. Particulieren hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en dergelijke verzoeken aan de liefdadigheid zullen tijdig worden behandeld.
4. rechtmatige doeleinden
A. Alle gegevens die door de liefdadigheid worden verwerkt moeten op één van de volgende wettige basissen worden gedaan: toestemming, contract, wettelijke verplichting, essentiële belangen, openbare taak of wettige belangen (Zie de begeleiding van ICO voor meer informatie).
B. De liefdadigheid zal de passende wettige basis in het register van systemen noteren.
C. Wanneer toestemming wordt ingeroepen als een rechtmatige basis voor de verwerking van gegevens, wordt bewijs van opt-in toestemming gehouden met de persoonsgegevens.
D. Wanneer de mededelingen aan individuen worden verzonden die op hun toestemming worden gebaseerd, zou de optie voor het individu om hun toestemming in te trekken duidelijk beschikbaar moeten zijn en de systemen zouden moeten aanwezig zijn om dergelijke herroeping te verzekeren in de systemen van de liefdadigheid nauwkeurig wordt weerspiegeld.
5. gegevens minimalisering
A. De liefdadigheid zorgt ervoor dat persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
B. [overwegingen toevoegen die relevant zijn voor de bijzondere systemen van de liefdadigheid] 6. Nauwkeurigheid
A. De liefdadigheid zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens juist zijn.
B. Waar nodig voor de rechtmatige basis waarop de gegevens worden verwerkt, worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens actueel worden gehouden.
C. [overwegingen toevoegen die relevant zijn voor de bijzondere systemen van de liefdadigheid] 7. Archiveren/verwijderen
A. Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, zal de liefdadigheid een archiveringsbeleid voeren voor elk gebied waarin persoonsgegevens worden verwerkt en dit proces jaarlijks herzien.
B. Het archiveringsbeleid moet nagaan welke gegevens moeten/moeten worden bewaard, hoe lang en waarom.
8. veiligheid
A. De liefdadigheid zal ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen met behulp van moderne software die wordt bijgehouden-up-to-date.
B. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot personeel dat toegang nodig heeft en er moet voldoende zekerheid zijn om ongeoorloofde uitwisseling van informatie te voorkomen.
C. Wanneer de persoonsgegevens worden geschrapt moet dit veilig worden gedaan dusdanig dat de gegevens oninbaar zijn.
D. Er moeten passende back-up-en disaster recovery-oplossingen worden ingevoerd.
9. schending
In geval van een inbreuk op de veiligheid die leidt tot de onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens, zal de liefdadigheid onmiddellijk het risico voor de rechten en vrijheden van de mensen beoordelen en indien passend verslag deze schending van het ICO (meer informatie op de website van ICO).
Einde van het beleid

Privacybeleid voor bedrijven
Dit privacybeleid geeft aan hoe [Bedrijfsnaam] gebruikt en beschermt alle informatie die u geeft Legal Consulting Corp wanneer u gebruik maken van deze website.
Immigrationvisa247.com is toegewijd om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd is. Mochten wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u geïdentificeerd worden bij het gebruik van deze website, dan u er zeker van zijn dat het alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.
Immigrationvisa247.com kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U zou deze pagina van tijd tot tijd moeten controleren om ervoor te zorgen dat u met om het even welke veranderingen tevreden bent. Dit beleid is van kracht vanaf [datum].
Wat we verzamelen
Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:
• naam en functietitel
• contact informatie inclusief e-mail adres
• demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
• andere informatie die relevant is voor klanten enquêtes en/of aanbiedingen
Wat we doen met de informatie die we verzamelen
Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere dienstverlening te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:
• Interne administratie.
• We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
• We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u interessant vinden met behulp van het e-mail adres dat u hebt opgegeven.
• Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, Fax of e-mail. We kunnen de informatie gebruiken om de website op basis van uw interesses aan te passen.
Veiligheid
Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en veilig te stellen.
Hoe we cookies gebruiken
Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en de cookie helpt bij het analyseren van webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies kunnen webapplicaties om u te reageren als een individu. De webapplicatie kan zijn activiteiten aanpassen aan uw behoeften, houdt van en afkeuren door het verzamelen en onthouden van informatie over uw wensen.
We gebruiken verkeers logboek cookies om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over web-paginaverkeer en het verbeteren van onze website om het op maat van de klantbehoeften. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd.
Globaal, helpen de koekjes ons u van een betere website voorzien, door ons toe te staan om te controleren welke pagina’s u nuttig vindt en die u niet. Een cookie op geen enkele wijze geeft ons toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u kiest om te delen met ons.
U ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u uw browserinstelling meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan voorkomen dat u optimaal gebruik maken van de website.
Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Nochtans, zodra u deze verbindingen hebt gebruikt om onze plaats te verlaten, zou u moeten opmerken dat wij geen controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens het bezoek aan dergelijke sites en dergelijke sites zijn niet geregeld door deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en kijk naar de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.
Uw persoonlijke gegevens beheren
U ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:
• Wanneer u wordt gevraagd om een formulier in te vullen op de website, kijk voor het vak dat u klikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iedereen gebruikt voor direct marketing doeleinden
• Als u eerder hebt ingestemd met ons met behulp van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden, u van gedachten veranderen op elk gewenst moment door te schrijven naar of e-mailen ons op [e-mail adres]
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, distribueren of leasen aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie te sturen over derden waarvan wij denken dat u interessant vindt als u ons vertelt dat u dit wenst te gebeuren.
U gegevens opvragen van persoonlijke informatie die wij over u houden onder de Data Protection Act 1998. Een kleine vergoeding zal worden betaald. Als u wilt dat een kopie van de informatie die op u, schrijf dan naar [email protected]
Als u van mening bent dat alle informatie die wij u op u is onjuist of onvolledig is, u schrijven naar of e-mail ons zo spoedig mogelijk, op bovenstaand adres. We zullen onmiddellijk corrigeren alle informatie gevonden om onjuist te zijn.